CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập/Purpose and scope of information collection
 • Khi khách hàng liên hệ mua hàng hoặc đặt hàng trực tuyến, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ khách hàng, email,…. Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin do khách hàng cung cấp để hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng tại http://cmp.vn
  When customers contact for purchasing or ordering online, the customer should provide information such as name, phone number, address, email, etc… We only use the customer’s information provided to support the customer when purchasing at http://cmp.vn
 • Các khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  If there is any unauthorized using, abuse or break security by third party, the customer should inform/ feedback soonest to the our website for handling in time.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin/Scope of information usage

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để;
Company only uses  the customer’s  information to:

– Liên hệ, gửi hàng hóa theo đơn đặt hàng cho khách hàng;
Contact, send goods according to customer’s order;

– Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng đến khách hàng;
Provide after-sales services to customers;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website;
Send notices about information exchange activities between customers and website;

–  Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
Contact and deal with customers in special cases;

–  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại http://cmp.vn
Do not use customer’s personal information for any other purpose.

–  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
In case of legal requirements: Company has responsibility to cooperate and provide personal information of customers when having request from judicial authorities including: the procuracy, the court, the police Investigation involves some law violation of the customer. In addition, no one has the right to using the customer’s personal information.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin/Time for storing information

–  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại,  trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của http://cmp.vn.
Customer’s personal data will be stored until having request cancellation. The rest, in any case, personal information will be secured on the server of http://cmp.vn.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân/Address of collection
  and management personal information.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CMP
Địa chỉ: Phòng 1703, Tầng 17, Khu A, Tòa nhà Indochina , Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84)28 3910 1910
Fax: (+84)28 3910 1975
Email: sales@cmp.vn.

CMP Engineering Joint Stock Company
Address:  Room 1703, 17th Floor, Block A, Indochina Building, 04 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+84)28 3910 1910
Fax: (+84)28 3910 1975
Email: sales@cmp.vn.

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình./Methods and tools for accessing and editing customer’s personal data.

– Khách hàng có yêu cầu chúng tôi cập nhật, thay đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân khách hàng
Customers request us to update, change, cancel the personal information of customers

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến website http://cmp.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ http://cmp.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
Customers have the right to send complaints to website http://cmp.vn. when receiving feedbacks, we will confirm the all information. If it’s true as reflected by the customer, we will take measures to handle promptly.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng/Commitment to the confidentiality the personal information of customer .

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Personal information of customers on the website is committed to absolute confidentiality in accordance with the privacy policy of the website. The collection and use information of customer shall be used when having customer’s approved.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Do not use, change, supply or disclose to third parties about personal information of customers without customer’s approved.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, http://cmp.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
In the case, the server hosting is attacked by hacker resulting in the loss of customers personal data, http://cmp.vn will be responsible for informing the case to the investigation authorities to handle in time and then notify to the customer.

– Chúng tôi yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.
When customer order, customer must provide the full personal information such as: Full name, contact address, telephone,… and responsible for the above information. We are neither responsible nor liable for resolving any complaints related to the rights of customers if we consider that all the personal information provided by customers when the initial contact is inaccurate.